سه شنبه, 28 دی 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

به نام خداوندجان وخرد       كزين برترانديشه برنگذرد

خداوندراسپاس مي گويم كه به ماتوانايي دادتاعلم ودانش رافراگيريم ودرمسيرتعالي انسانها وجامعه گام برداريم.جهان امروز با سرعت شگفت آوري درحال تغييروتحول است .ريشه اين تحولات عظيم وشگفت آورجهان كنوني رابايستي درپيشرفت علم و دانش انسانها جستجوكرد.بدون گسترش وپيشرفت علم وتكنولوژي، زندگي وادامه حيات جوامع باسختي ممكن خواهدبود.دراين ميان دانشگاه آزاد اسلامي  تربت جام بااستعانت ازخداوندسبحان وبهره گيري ازكادرهيئت علمي متخصص وكاركناني كوشاومتعهد،بامجموعه اي ازامكانات آموزشي،پژوهشي، رفاهي وباهدف شكوفايي استعدادهاي نهفته جوانان ميهن اسلامي درعرصه علم ودانش گام برداشته است.

به شماعزيزاني كه قصدداريداين واحددانشگاهي راجهت ادامه تحصيل انتخاب كنيديابه هردليل ديگري باسايت دانشگاه ارتباط برقراركنيدخيرمقدم عرض مي كنم واميداست بتوانيم شمارادرراه رسيدن به اهداف عالي كه درنظرداريد، ياري نماييم.