جمعه, 28 خرداد 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

" بسمه تعالی "

بدينوسيله به اطلاع عزیزانی که تاکنون نسبت به دریافت معافیت تحصیلی از پلیس +10 اقدام ننمودند میرساند هرچه سریعتر جهت

دریافت نامه معرفی به بایگانی آموزش اتاق 10 (امور مشمولین دانشگاه) مراجعه نموده و یا بامهندس صالحی (09155284821) هماهنگ

نمایند و نسبت به دریافت معافیت تحصیلی از پلیس+10 اقدام نماینددر غیر این صورت کلیه عواقب آن بر عهده ایشان می باشد.                                           

 

                                                                                                                      امور مشمولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام