پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

نکات آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد Acrobat Reader
 نكات آموزشي دانشجويان دكتری تخصصي  Acrobat Reader
بخشنامه ی حداقل نمره مدرك زبان دانشجويان دكتری  Acrobat Reader
 اصلاحیه آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد  Acrobat Reader
 انواع درخواست  Acrobat Reader
 فرم بازدید علمی Acrobat Reader
 فرم درخواست مرخصی دانشجویان  Acrobat Reader
 فرم تغییر نمره  Acrobat Reader
 فرم تطبیق دروس  Acrobat Reader
 فرم مجوز تداخل دروس یا انتخاب واحد بیش از سقف مجاز  Acrobat Reader