شنبه, 24 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

نام و نام خانوادگی : علیرضا رجائی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : روانشناسی عمومي

مرتبه علمی : دانشيار

Dr rajaei 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی روانشناسي كودكان استثنائي - دانشگاه فردوسي مشهد - 1370

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد روانشناسي عمومي - دانشگاه علامه طباطبايي تهران - 1374

> عنوان پایان نامه : "  "

دكتراي تخصصي (Ph.D) روانشناسي عمومي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران - 1379

> عنوان پایان نامه : "  "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> روانشناسي عمومي پيشرفته، روانشناسي رشد پيشرفته

> روانشناسي يادگيري و تفكر، روانشناسي رشد 1، روانشناسي رشد 2

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه روانشناسي (1379 تا کنون)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> 

مقالات مجلات و ژورنال ها

Shams  kolookhi, A, Rajaei,A,R, Evaluating Job Burnout of Auditors and Investing Effective factors on them, science Road Journal, V1(3),6-14

Rajaei,A,R, Kadkani, H, sadeghi, M, Effectiveness of spiritual cognitive-Emotional Group therapy on Reduction of psychological problems in Iranian women with Breast cancer, Journal of Psych- on cology (under publish)

Rajaei, A,R, cognitive  Emotional  Theory ( RCET) A new form of psychotherapy, Iranian  Journal of Psychiatry. Issue 5, 2010, 82-86

 Rajaei, A,R, Khoynezhad, GH,R, Sarvar Azimi ,A, Basic  Religious Beliefs and Five Personality Traits Iranian  Juornal of Psychiatry. Issue7.2012 ,82-86

عليرضا  رجايي، اعتياد ، علل ، درمان و پيشگيري اصول بهداشت رواني، دوم،1379_ 99-90

غلامرضا خوي نژاد، عليرضا رجايي تأثيرآموزش برنگهداري ذهني كودكان كم توان ذهني آموزش پذير: حوزه تقريبي رشد، پژوهش در حيطه كودكان استثنايي، دوم،1381_39-56

عليرضا رجايي، محمد حسين بياضي، نقش خانواده ، مدرسه ، همسالان و رسانه هاي گروهي در رفتار هاي انحرافي نوجوانان پسر، دانش و دانش پژوهش در روانشناسي، چهارم، 1381 _ 74-45

عليرضا رجايي، محمد حسن بياضي، بررسي تعارضات فرهنگي، اجتماعي مذهبي، اعتقادي و سياسي، فرهنگ خراسان، دوم، 1381_ 6-5

غلامرضا خوي نژاد، عليرضا رجايي، مهارتهاي فراشناختي، تازه هاي روان درماني، يازدهم، 1385، 40-39

عليرضا رجايي، محمد حسين بياضي، تأثير يك برنامه پيشگيري از اعتياد بر عزت نفس نگرش، گرايش و آگاهي نوجوانان در سوء مصرف مواد، دانش و پژوهش در روانشناسي، هشتم، 1385_ 86-71

عبدالحميد شكيب، عليرضا رجايي، عوامل موثر بر رضايتمندي شغلي استادان دانشگاه آزاد اسلامي، روانشناسان ايراني، دوم، 1385_ 356-347

عليرضا رجايي، حميد نجات، محمد علي هاشميان، رابطه بين هوش هيجاني با سلامت روان در معلمان، انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، دوم، 1385_ 72-61

عليرضا رجايي، مهدي نيري، شيرين صداقتي، سبكهاي مختلف دلبستگي و رضايتمندي زناشويي، روانشناسان ايراني، سوم، 1386_ 356-347

غلامرضا خوي نژاد، عليرضا رجايي، تكتم محب راد، رابطه سبكهاي فرزند پروري ادارك شده با احساس تنهايي نوجوانان دختر، دانش و پژوهش در روانشناسي، نهم 1386_ 92-75

غلامرضا خوي نژاد، عليرضا رجايي، عبدالحميد شكيب، فاطمه رحيمي، مقايسه استرس شغلي در مديران مدارس با منبع كنترل دروني بيروني، پژوهشنامه تربيتي، چهارم، 1387_ 17-1

محمد حسين ساقي، عليرضا رجايي، رابطه ادراك نوجوانان از عملكرد خانواده با سازگاري آنها، انديشه و رفتار، سوم، 1387_ 82-71

عليرضا رجايي، محمد حسين بياضي، حميد حبيبي پور، باورهاي مذهبي اساسي، بحران هويت و سلامت عمومي جوانان، روانشناسي تحولي(روانشناسان ايراني) ششم، 1388_ 107-97

عليرضا رجايي، هوش معنوي و ديدگاهها و چالش ها، پژوهش نامه تربيتي، پنجم، 1389_ 49-21

 عليرضا رجايي، عبدالحميد شكيب، محبوبه حسيني زهرايي، بررسي رابطه بين ميزان آگاهي والدين از ويژگي هاي زيستي-رواني نوجوانان با نحوه برخورد با فرزندان ، فصلنامه علمي و پژوهشي، پژوهشنامه تربيتي، ششم،1390_ 90-73

عليرضا رجايي، سعيد تيموري، عليرضا غفراني، مقايسه ويژگي هاي شخصيتي در زنان مبتلا به دسفون كاركردي با زنان عادي، مجله روان پزشكي و روان شناسي باليني ايران، زير چاپ

عليرضا رجايي، عبدالحميد شكيب، شيوع اختلافات روانشناسي در بين دانش آموزان شهرستان تربت جام و رابطه آن با ويژگيهياي خانوادگي، فصلنامه روان شناسبي مدرسه، زير چاپ

عليرضا رجايي، مرتضي روحاني، سيد جواد ملك زاده، حميدرضا بهنام وشاني،‌تأثير آموزش شناختي-رفتاري ديني بر احساس نا اميدي، بي ارزشي و نارضايتي از زندگي در پرستاران، فصلنامه مديريت ارتقاي سلامت، دوره دوم(پياپي7) شماره3 تابستان1392

عليرضا رجايي، سعيد تيموري، عليرضا غفراني، سمانه طاهري زاده، مقايسه ويژگي شخصيتي زنان مبتلا به گرفتگي كاركردي صدا با زنان عادي، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، سال نوزدهم، شماره3، پائيز 1392، صفحه229-223

عليرضا رجايي، غلامرضا خويي نژاد، مهناز شيرازي، بررسي رابطه عملكرد خانواده با هويت ديني نوجوانان، فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، سال هشتم شماره اول زمستان 1391 صفحه61-49

عليرضا رجايي، مرجان عالمي خواه، فرهاد فريدحسيني، مراد رسولي آزاد، حسن كردي، مقايسه فعاليت سيستم هاي مغزي رفتاري وابستگان به مت آمفتامين با افراد نا بهنجار: بر اساس نظريه ي تجديد نظر شده ي حساسيت به تقويت، سال 15(1)، بهار 1392، صفحه26-17

عليرضا رجايي، مرتضي عليزاده، صغري حسيني قصر، اثر بخشي اميد درماني گروهي بر افزايش اميد به زندگي در مبتلايان به ويروس HIV  فصلنامه علمي پژوهشي روان شناسي سلامت، سال دوم، شماره 4، زمستان 1392، صفحه82-70

مقالات کنفرانس های داخلی

غلامرضا خوي نژاد، عليرضا رجايي، تعارض والد- نوجوان  و بزده ديدگي رفتاري، مدلي در تبيين بزه ديدگي رفتاري، اولين همايش تبيين علمي بزه ديدگان و راهكارهاي پشگيرانه، ايران، خوراسگان،1382

عليرضا رجايي، نقش خودباوري در نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي، نخستين كنگره بين المللي نهضت توليد علم، جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي، ايران، تهران، 1384

عبدالحميد شكيب، عليرضا رجايي، بررسي مسايل و مشكلات پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه9 و ارائه راه كار ها، همايش منطقه اي بررسي مشكلات پژوهشي، ايران، قوچان، 1385

حميد رضا آقا محمديان، عباسعلي براتي، حميد نجات، عليرضا رجايي، تأثير آموزش مهارتهاي زنذگي بر افزايش عزت نفس جوانان، همايش منطقه اي بهداشت و روان، ايران، كاشمر، 1385

عليرضا رجايي، شيوا خوش نسب، بررسي عوامل موثر بر فرار دختران از منزل، همايش منطقه اي روان و جوان، ايران، كاشمر، 1385

عليرضا رجايي، مهدي نيري،زهرا منصوري، بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و خطر جويي در جوانان، همايش منطقه اي بهداشت روان و جوان، ايران، كاشمر، 1385

عليرضا رجايي، محمدرضا محمد ثاني، مقايسه ناسازگاري اجتماعي، عملكرد عاطفي و مذهبي نوجوانان  در خانواده هاي متعادل، ناسازگار، ايده ال و سنتي، همايش ملي و روانشناسي و كاربرد آن در جامعه، ايران، مرودشت، 1387

عليرضا رجايي، سعيد تيموري، معصومه جامي، بررسي رابطه بين تعارض نوجوانان با والدين و سبك هاي مقابله اي در موقعيت هاي فشار زا، كنگره آسيب شناسي خانواده، ايران، تهران، 1387

عبدالحميد شكيب، عليرضا رجايي، حامد سيامكي خبوشان، رابطه سبكهاي فرزند پروري و الدين و فرار نوجوان از خانه، كنگره آسيب شناسي خانواده، ايران، تهران، 1387

مجيد حبيبي پور، محمد حبيبي پور، مريم حبيبي پور، عليرضا رجايي، بررسي تأثير موسيقي ملايم غير كلامي ايران بر ميزان پرخاشگري دانش آموزان پسر دوره راهنمايي پسرانه مشهد در سال تحصيلي 86-85، اولين همايش آموزش و يادگيري غير رسمي، ايران مشهد، 1387

مهناز شهر نوي، عليرضا رجايي، بررسي رابطه عملكرد خانواده با هويت ديني و ملي نوجوانان شهر مشهد، همايش منطقه اي سلامت روان شناختي، ايران، كرمانشاه، 1387

حميد نجات، عليرضا رجايي، طاهره شرف نژاد، بررسي  رابطه  ميزان حمايت اجتماعي و اختلاات رواني در دانشجويان، همايش منطقه اي بهداشت روان و جوان، ايران، كاشمر، 1385

عليرضا رجايي، درمان شناختي هيجاني ديني، همايش منطقه اي شيوه هاي نوين ارتقاي سلامت رواني، ايران، تربت جام، 1387

عليرضا رجايي، سعيد تيموري، حسن داد محمدي، مقايسه سلامت عمومي زنان نابارور، همايش منطقه اي شيوه هاي نوين ارتقاي سلامت رواني، ايران، تربت جام، 1387

عليرضا رجايي، قربانعلي اسدي، بررسي رابطه ابعاد هويت و اختلات رواني در نوجوانان مهاجر، اولين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 13891

عليرضا رجايي، سيد جواد كريميان نازي، سيد امير امين يزدي، حسين كارشكي، يررسي وضعيت بهداشت رواني دانش آموزان دبستاني، اولين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1391

عليرضا رجايي، غلامرضا خويي نژاد، وحيد نسائي، سبكهاي فرزند پروري و مولفه هاي رفتاري مثبت گرا، اولين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1391

عليرضا رجايي، غلامرضا خويي نژاد، علي شفيعي، آموزش طرح مروج سلامت بر تغيير نگرش نسبت به كاهش رفتارهاي پرخطر و افزايش سلامت رواني دانش آموزان، اولين همايش ملي پژوهش و درمان روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1391

عليرضا رجايي، وحيد خواجه ميرزا، آزيتا كشاورز، حميد رضا آقا محمديان، بررسي مقايسه اي سبكهاي دلبستگي و بحران هويت در زنان روسپي  و عادي، اولين همايش ملي و پژوهشي و درمان روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1391

عليرضا رجايي، حسين بهرا، حبيب اله كابلي رحيم بيگي، رابطه بين ميزان خودكارآمدي، و سخت رويي با شيوه هاي مقابله در برابر فشار هاي رواني، اولن همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1391

عليرضا رجايي، مهين حميدي، آزيتا كشاورز، حميد رضا آقا محمديان، بررسي رابطه ابعاد هويت و بحران هويت در زنان روسپي و مقايسه آن با زنان عادي، اولين همايش ملي و پژوهش و درمان روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1391

عليرضا رجايي، محمد حسين بياضي، عزت زارع بناد كوكي، تأثير گروه درماني شناختي-رفتاري (آرميدگي و تصوير سازي ذهني) بر كاهش افسردگي دانش آموزان بي سرپرست خوابگاههاي شبانه روزي، اولين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1391

عليرضا رجايي، هاشم كدكني اثر بخشي درمان شناختي-هيجاني معنوي بر كاهش افسردگي و اضطراب بيماران زن مبتلا به سرطان پستان، دومين همايش ملي بهداشت رواني و سبك زندگي اسلامي، ايران، قوچان، اسفندماه92

عليرضا رجايي، اقدس سيد احمديان كاسب: رابطه بين هوش معنوي با حالت هاي روانشناختي مثبت، دومين همايش ملي بهداشت رواني و سبك زندگي اسلامي، ايران، قوچان، اسفندماه92

میترا رفیعی شفیق، غلامرضا خوی نژاد، علیرضا رجایی: تعیین اثر بخشی رویکرد شناختی هیجانی- معنوی بر رضایتمندی زناشویی همسران جانبازان اعصاب و روان، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

میترا رفیعی شفیق، غلامرضا خوی نژاد، علیرضا رجایی: تعیین اثر بخشی رویکرد شناختی هیجانی- معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان اعصاب و روان، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

حسن منصوری، علیرضا رجایی: تعیین اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش اشتیاق به درمان افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

حسن منصوری، علیرضا رجایی: تعیین اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش وسوسه افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد ، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

فاطمه قاييني، عليرضا رجايي: بررسي و رتبه بندي عوامل مؤثر برتغيير الگوي مصرف مواد مخدر از سنتي به نوع محرك هاي صنعتي بر اساس نظر معتادان، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

علیرضا رجایی، محمدعلی خلیلی، سعید تیموری : بررسی اثر بخشی درمان شناختی-هیجانی دینی(RCET) بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلول، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

سید قاسم فضایی ، سمانه ربیع زاده، علیرضا رجایی: بررسی مقایسه ای خود پنداره بدنی و طرحواره جنسي و رضايتمندي زناشويي  در زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

راضیه دهقان، علیرضا رجایی، حسین زعیمی: بررسی اثر بخشي درمان گروهی شناختي هيجاني معنوي بر کاهش بحران هويت در بیماران تومور مغزی، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

لیلا تیموری، علیرضا رجایی، ملیحه محمودی نیا ، فهیمه وفایی، سعید شاه پرست: تاثیر جراحی زیبایی ترمیمی اندام جنسی (کلپورافی ولابیا پلاستی ) بر بهبود رضایت جنسی در زنان متاهل، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

لیلا تیموری ، علیرضا رجایی: مقایسه استرس شغلی بین کارکنان در واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نزاد، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

مریم عاقلی، علیرضا رجایی، آزیتا کشاورز: تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر نظریه ماهلر بر کاهش اضطراب جدایی کودکان، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

مریم عاقلی، علیرضا رجایی، آزیتا کشاورز: تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر نظریه ماهلر بر کاهش افسردگی واضطراب فراگیرکودکان، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

غلامرضا خوی نژاد ، علیرضا رجایی، ابراهیم صالحی ارزنه یی: رابطه بین فشار روانی و انگیزش شغلی معلمان، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

زهرا فاضلی، علیرضا رجائی، غلامرضا خوی نژاد: اثربخشی قصه درمانی کودکان  نافرمان برکاهش تنیدگی والد-کودک، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

محسن عظیمی مقدم  - علیرضا رجائی: پیش بینی پرخاشگری بر اساس اداراک دانش آموزان از جو روانی اجتماعی خانواده،‌ دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

مجید شادلوی مشهدی ٬غلامرضا خوی نژاد ٬علیرضا رجایی: نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی،‌ دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

 

معصومه عسکرپور،  علیرضا رجایی: بررسی تاثیر آموزش شناختی رفتاري گروهی در درمان زنان مبتلا به اختلال واژینیسم، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

معصومه عزیزی، دکتر سعید تیموری، دکتر علیرضا رجایی،فرشته مباشری،بی بی فهیمه شجاعی: اثر بخشی درمان های شناختی –رفتاری بر کاهش علائم و بهبود سازگاری اجتماعی در اختلال سلوک، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

حسین مزبور، دکتر سعید تیموری، دكتر عليرضا رجايي: پیش بینی گرایش به اعتیاد  جوانان براساس  ویژگی های شخصیتی سرشت ومنش، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

حسین مزبور، دکتر سعید تیموری،‌ دكتر عليرضا رجايي: پیش بینی گرایش به اعتیاد  جوانان براساس  سبک های مقابله، دومين همايش ملي پژوهش و درمان در روانشناسي باليني، ايران، تربت جام، 1393

ابراهیم صالحی ارزنه ئی، علیرضا رجایی، غلام رضا خوی نژاد: بررسی رابطه انگیزش شغلی با عملکرد شغلی معلمان، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

ابراهیم صالحی ارزنه ئی، علیرضا رجایی، غلام رضا خوی نژاد: بررسی رابطه فشارروانی با عملکرد شغلی معلمان، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

مسعود خاکپور، غلامعلی افروز، بهرامعلی قنبری هاشم آباد، علیرضا رجایی، معصومه مهرآفرید: تأثیر معنویت درمانی خانواده محور مبتنی بر شناختی رفتاری بر صمیمیت، احساس به همسر و تعارضات زناشویی، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

تكتم قره باشلويي، جناب آقای دکتر غلامرضا خوی نژاد، جناب آقای دکتر علیرضا رجایی: مقايسه حالات عاطفی ، سبک های دفاعی و ويژگی های شخصيتی در بيماران سرطانی وافراد عادی، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

تكتم قره باشلويي، جناب آقای دکتر غلامرضا خوی نژاد، جناب آقای دکتر علیرضا رجایی: مقايسه ويژگي هاي شخصيتي در بيماران سرطاني وافراد عادي، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

نجمه ضیایی، غلامرضا خوي نژاد، علیرضا رجایی: اثر بخشي آموزش هوش معنوي بر بحران هويت در زنان سرپرست خانوار، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

مريم حامدي، دکتر غلامرضا خوی نژاد، دکتر علیرضا رجایی: بررسي رابطه ويژگي هاي متغيرهاي شخصيتي و فرسودگي شغلي پزشكان، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

معصومه نبی زاده، دکترعلیرضارجائی، دکترمهدی نیری: بررسی رابطه بین هوش معنوی واسترس شغلی دبیران، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

معصومه نبی زاده، دکترعلیرضارجائی، دکترمهدی نیری: بررسی رابطه بین باورهای اساسی مذهبی واسترس شغلی دبیران، سومين همايش ملي سلامت روان و تندرستي، ايران، قوچان، 1393

مقالات کنفرانس های خارجی 

 Rajaei, A,R,(2012) Basic Religious Beliefs and five personality traits.(518)6th European on the positive psychology, Moscow, Russia

Rajaei, A,R, sarvar Azimi, A,(2011). Basic Religious Beliefs and five personality traits. The 12 THE Uropean congress of psychology, Istanbul, Turkey

Rajaei, A,R, Bayaze, M,H ,Habibipour, H(2009), Basic religious beliefs, general health and identity crisis in Iranian students: A survey on Religious cognitive Emotional Theory(RCET). International Association for the psychology of Religious cognitive Vienna-Austria

Rajaei, A,R, Khoynezhad, GH,R,(2008), Parents-Adolescent conflict and Delinquency: The Model for predicting Adolescents Delinquency,5 TH CONGRESS OF THE ASIAN society for child, Adolescent  Psychitry, Allied professions, Singapore.

Rajaei,A,R,(2008), Religious cognitive Emotional therapy (RCET), the 5th world Congress of psychotherapy, Beiging-china

Ali Reza Rajaee , Azita Keshavarz , Mahin Hamidi , Hamid Reza Agamohamadiyan. ICSMR 2012 The relationship between identity and the identity crisis of prostitutes in comparison with normal women

Ali Reza Rajaee , Azita Keshavarz , J. Mehraban, M. Modares Gharavi . ICSMR 2012 The Effect of cognitive behavioral intervention on job steress and Quality of life of nurses

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام (1380 تا كنون)

معاون پژوهش و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1379-1380)

مدیر گروه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1385 تا كنون)

مسئول كارگروه تخصصي روانشناسي، هيأت اجرايي جذب منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي (1388 تا کنون)

تأسيس مركز مشاوره وارائه خدمات مشاوره اي با مجوز نظام روان شناسي،مشهد

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}