پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

شرح وظایف مسئول دبیرخانه

  1. ثبت، بایگانی و توزیع مراسلات داخلی
  2. نظارت بر ورود و خروج مراسلات پستی داخلی و خارجی
  3. ارسال و دریافت دورنگار داخلی و خارجی و بایگانی فاکس های انجام شده ارسال و تائیدیه فاکس ها
  4. ارجاع نامه های اداری و ضمائم از طرف ریاست دانشگاه و معاونین به سایر واحد ها و ارجاع نامه ها با دستور ریاست محترم واحد
  5. پاسخگویی به ارباب رجوع و پیگیری کارهای مربوطه
  6. بایگانی مکاتبات از طریق اتوماسیون اداری
  7. تایپ نامه ها