پنج شنبه, 01 مهر 1400

Virtualclass

images3

samane.mabda

Taeedieh

non iranian

برگزاری دوره های کوتاه مدت

اطلاع رسانی برگزاری دوره های آموزشی(اساتید وکارکنان)

درخواست مدرس دوره

ابلاغ مدرس دوره با امضاء ریاست دانشگاه

پرداخت ومیزان حق التدریس دوره تخصصی کارکنان واعضای هیات علمی

صدورگواهینامه

فراخوان ثبت نام در دوره های آموزشی به صورت منطقه ای

فرم نظرسنجی مدرس دوره

لیست حضورغیاب اساتید و کارکنان