سه شنبه, 06 فروردين 1398

بسمه تعالی


 كليه دانشجويان رشته های كارشناسی ارشد ، كارشناسی ناپيوسته ، كارشناسی پيوسته و كاردانی ناپيوسته جهت تائيديه تحصيلی و ريزنمرات دوره قبلی هر چه

سريعتر به مسئولين رشته مراجعه نمایند ، در غير اينصورت مشكلات بعدی بعهده دانشجو می باشد . فقط شامل كسانی می باشد كه درخواست تاییدیه تحصیلی ننموده اند .
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                            با تشكر آموزش دانشگاه