جمعه, 27 مهر 1397

بسمه تعالی

 

به اطلاع می رساند ، زمان حذف و اضافه کلیه مقاطع حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از مورخ 97/7/9 به 5 شنبه

مورخ 97/7/12 تغییر یافت .

                                                                                                                                            اداره آموزش