سه شنبه, 01 مرداد 1398

 

                                                                                                                                                                                                                                    

آخرين مهلت تحويل پروپوزال جهت تصويب دفاع پايان نامه در نيمسال اول 99-98 ، 20 تيرماه  98 می باشد . لذا

 

خواهشمند است يك نسخه از پروپوزال خود را به دفتر گروه آموزشی قبل از تاريخ مقرر تحويل نماييد .