سه شنبه, 01 مرداد 1398

" بسمه تعالی "

                                                                                                                                                                                                                 

به اطلاع دانشجويان محترم متقاضی شركت در آزمون جامع دكتری می رساند طبق برنامه ريزی نهايی انجام شده ، آزمون كتبی دانشجويان

دكتری در تاريخ 12 تيرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برگزار می شود . آزمون شفاهی نيز در تاريخ 13 تير ماه در دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام برگزار خواهد شد .