شنبه, 10 خرداد 1399

" بسمه تعالی "

به اطلاع دانشجويان محترم مقطع دكتری كه در آزمون جامع شركت كرده اند می رساند ، آزمون شفاهی در محل دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام در تاريخ پنجشنبه 13 تيرماه از ساعت 8:30 صبح برگزار مي شود .