جمعه, 24 مرداد 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

" بسمه تعالی "

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ؛

آخرین مهلت درخواست دفاع از پایان نامه ( فرم شماره 7 ) پنجشنبه مورخ 1398/10/18 می باشد . لازم به ذکر است بر اساس بخشنامه و مصوبه شورای

پژوهشی این تاریخ تمدید نخواهد شد .

                                                                                                   با سپاس

                                                                                               حوزه پژوهشی واحد