چهارشنبه, 30 خرداد 1397

باسمه تعالی

باطلاع دانشجويان عزيز ميرساند با توجه به بخشنامه سازمان مركزی و مصوبه هيئت رئيسه واحد هزينه غذای دانشجويی از تاريخ 96/1/26 به قرار ذيل اعلام میگردد :

 

غذای يارانه ای              15000ريال

غذای نيمه يارانه ای       35000 ريال

                                                                                                                                        با تشكر -امور دانشجویی واحد