پنج شنبه, 30 فروردين 1397

"باسمه تعالی"

موضوعات پژوهشي مورد علاقه اساتيد گروه روانشناسي دانشگاه آزاداسلامي واحد تربت جام جهت انتخاب دانشجويان دكتري پژوهش محور روانشناسي سلامت و روانشناسي عمومي

 

1- دكتر محمد حسين بياضي - استاديار روانشناسي سلامت

 - طراحي وساخت وآزمون الگوهاي مقابله ديني اسلامي براساس منابع اسلامي ومنابع روانشناسي

- ساخت وآزمون مداخله شناختي -رفتاري كوتاه مدت براي بيماران سرطاني

- مقايسه اثربخشي مداخله هاي روانشناختي ديني -معنوي(اسلامي)باساير مداخله هاي ديني -معنوي ومداخله هاي شناختي -رفتاري درمورد بيماران مزمن جسمي

- بررسي اثربخشي مداخله هاي مبتني برروانشناسي مثبت نگر درمورد بيماران مزمن جسمي

- ساخت وآزمون يك برنامه مبتني برافزايش نشاط وشادكامي قابل استفاده در بيمارستان هاوبخشهاي مربوطبه بيماران مزمن جسمي

 

2- دكتر سعيد تيموري – دانشيار گروه روانشناسي

 - هيه و طراحي مداخلات مبتني بر كاهش استرس با رويكرد mbct بر كاهش فشار رواني زنان با بارداري IVF

- هنجاريابي مقياس هاي رفتارهاي سلامتي، سبك رفتاري و موانع رفتارهاي سلامتي

- اثربخشي اموزش مدل باور سلامتي بر تغيير سبك زندگي وسبك هاي مقابله با مشكل

- اثر بخشي روان نمايشگري بر كاهش اضطراب و افزايش اميد به زندگي كودكان با بيماري جسمي مزمن

- اثربخشي مداخلات مبتني بر موقعيت زندگي بر كاهش فشاررواني سازماني و فرسودگي شغلي

- اثربخشي مداخلات ادراكي بر كاهش فشاررواني و سازگاري ميان فردي مشاغل خدمات اجتماعي

- اثربخشي مداخلات مبتني بر برانگيختگي فيزيولوژيك بر كاهش مشكلات بيماران سايكوسوماتيك