پنج شنبه, 30 فروردين 1397

بسمه تعالی

 

قابل توجه كليه دانشجويان مشمول كه سنوات تحصيل آنان به اتمام رسيده جهت كميسيون موارد خاص هر چه سريعتر به مسئولين رشته

مربوطه مراجعه و در غير اينصورت مشكلات ناشی از نظام وظيفه به عهده دانشجو خواهد بود .

جدول سنوات به شرح ذيل می باشد :

 

          مقطع تحصیلی سنوات مجاز
          کاردانی ناپیوسته     2/5 سال
          کارشناسی ناپیوسته     3 سال
        کارشناسی ارشد ناپیوسته     3 سال
        کارشناسی پیوسته     5 سال
      کارشناسی ارشد پیوسته     6 سال
    دکتری پزشکی پیوسته     8 سال
     دکتری تخصصی     6 سال