سه شنبه, 06 فروردين 1398

بسمه تعالی

 

قابل توجه كليه دانشجويان مشمول كه سنوات تحصيل آنان به اتمام رسيده جهت كميسيون موارد خاص هر چه سريعتر به مسئولين رشته

مربوطه مراجعه و در غير اينصورت مشكلات ناشی از نظام وظيفه به عهده دانشجو خواهد بود .

جدول سنوات به شرح ذيل می باشد :

 

          مقطع تحصیلی سنوات مجاز
          کاردانی ناپیوسته     2/5 سال
          کارشناسی ناپیوسته     3 سال
        کارشناسی ارشد ناپیوسته     3 سال
        کارشناسی پیوسته     5 سال
      کارشناسی ارشد پیوسته     6 سال
    دکتری پزشکی پیوسته     8 سال
     دکتری تخصصی     6 سال