دوشنبه, 03 تیر 1398

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحد می رساند ؛ جهت شرکت در " ششمین جشنواره علمی ، پژوهشی و فناوری ( فرهیختگان ) " ضمن مطالعه

دستورالعمل پیوست می بایستی کلیه مدارک لازم در هر یک از محورهای ذیل را حداکثر تا تاریخ 97/6/5 به حوزه معاونت پژوهشی واحد تحویل نمایند.

                                                                          فایل دستورالعمل Acrobat Reader