دوشنبه, 04 شهریور 1398

" بسمه تعالی "

به اطلاع دانشجويان محترم تحصيلات تكميلی متقاضی دفاع پايان نامه / رساله می رساند كه مهلت تعيين تاريخ و انجام دفاعيه پايان نامه در ترم اول 98-97 به

صورت ذيل می باشد :

مهلت تعيين تاريخ دفاع ( پيگيری فرم شماره 7 ) : بيست و پنجم ديماه  1397/10/25

مهلت دفاع : دهم بهمن 1397/11/10

ضمنا جهت پيگيری موارد فوق به دفتر امور پايان نامه مراجعه گردد .