دوشنبه, 04 شهریور 1398

" بسمه تعالی "

 

بنا به درخواست های مكرر دانشجويان و مصوبه شورای پژوهشی واحد ، مهلت تعيين تاريخ دفاع از پايان نامه (حداكثر زمان تحويل فرم شماره 7 به همراه تحويل

سی دی پایان نامه تكميل شده ) تاريخ سی ام ديماه (1397/10/30) می باشد . يادآوری می شود كه مهلت دفاعيه به قوت خود طبق اطلاع رسانی پيشين

باقی است .

                                                                          

                                                                                                            مديريت پژوهشی واحد