شنبه, 30 شهریور 1398

" بسمه تعالی "

دانشجويان محترمی كه در ترم تابستان سال تحصيلی 98-1397 انتخاب واحد داشته اند ميتوانند از تاريخ 98/05/17 به سايت دانشگاه

مراجعه نموده و كارت ورود به جلسه ی امتحان (تابستان 97) خود را چاپ بگيرند . لازم بذكر است شركت در جلسه ی امتحان بدون

كارت امكان پذير نخواهد بود.