سه شنبه, 06 خرداد 1399
طرحهای پژوهشی

آئین نامه طرحهای پژوهشی

فرم صفر

منشور اخلاقی

دکترای پژوهش محور

فرم تضمین و تعهد

فرم قرار داد داخلی دکترای پژوهش محور

نمونه قرار داد برون دانشگاهی دکترای پژوهش محور

مقالات

فرم درخواست امتیاز مقالات کنفرانسی

فرم درخواست امتیاز مقالات علمی پژوهشی

فرم تشویق مقاله

لینک سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور

https://olaviatha.ir

کنفرانسها و همایشها

فرم درخواست شرکت در کنفرانس های خارج از کشور

آئین نامه شرکت در کنفرانسهای خارجی

آئین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان کنفرانسهای خارجی

متمم آئین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان کنفرانسهای خارجی

معیارها و شاخصهاي ارزیابی اعتبار برگزاري و شرکت در کنفرانس بین المللی

تشویق مقالات و اختراع

پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان

شیوه نامه تشویق مقالات

متمم تشویق و آدرس دهی ومقالات