دوشنبه, 05 خرداد 1399

نام و نام خانوادگی : حمید شهابی

 

مدرك تحصيلی : دكتری

 

رشته تحصيلی : مکانیک

 

مرتبه علمی : استاديار

 

صفحه شخصی

  dr.shahabi