یکشنبه, 29 مرداد 1396

فرم هاي دوره كارآموزي

نام فرم
دريافت PDF
دريافت Word
دستورالعمل اخذ واحد كارآموزي  Acrobat Reader  officeword
دستور العمل تنظيم گزارش كارآموزي  Acrobat Reader  officeword
فرم شماره1 - تأييد آغاز كارآموزي  Acrobat Reader  officeword
فرم شماره3 - گزارش پيشرفت هفتگي كارآموزي
 Acrobat Reader  officeword
فرم شماره4 - گزارش روزانه كارآموزي
 Acrobat Reader  officeword
فرم شماره5 - فرم پايان دوره كارآموزي
 Acrobat Reader  officeword
تأييديه پايان دوره كارآموزي  Acrobat Reader  officeword