چهارشنبه, 30 خرداد 1397
نام و نام خانوادگی : سيد هاشم حسيني

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : علوم و مهندسي آبخيزداري

مرتبه علمی : استاديار

صفحه شخصی : حسيني - سيد هاشم

Dr hoseyni