شنبه, 10 خرداد 1399
نام و نام خانوادگی : مجید حسن زاده

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

مرتبه علمی : مربی

صفحه شخصی : حسن زاده_مجید

 

 Hasan zadeh Majid