دوشنبه, 03 تیر 1398
نام و نام خانوادگی : مجید حسن زاده

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

مرتبه علمی : مربی

صفحه شخصی :

 

 Hasan zadeh Majid