چهارشنبه, 21 آذر 1397
نام و نام خانوادگی : هاشم کدکنی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مدرسی معارف

گرایش : قرآن و متون

مرتبه علمی : مربی

صفحه شخصی : کدکنی-هاشم

 Kadkani