شنبه, 02 بهمن 1395
نام و نام خانوادگی : مجيد حسن زاده

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : رياضي کاربردی

مرتبه علمی : مربی

صفحه شخصی : حسن زاده - مجيد

Hasan zadeh Majid