پنج شنبه, 02 اسفند 1397

مسئول ثبت نام پذيرفته شدگان جديد الورود و دانشجويان انتقالى و ميهمان و همچنين صدور و ابطال معافيت تحصيلى براى دانشجويان نظام وظيفه مى باشد.