شنبه, 29 شهریور 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر گزينش واحد تربت جام عهده دار تجميع اطلاعات مستند به همراه بررسي، مطالعه و تحقيقات لازم با محوريت سه بخش اساتيد، كاركنان و دانشجويان در رابطه با احراز صلاحيت آنها (اخلاقي، سياسي و عقيدتي) مطابق با بخشنامه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، مشغول به فعاليت مي باشد.