چهارشنبه, 07 خرداد 1399
نام و نام خانوادگی : حسن جامی الاحمدی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

گرایش : مهندسی عمران

مرتبه علمی : مربی

Dr jami 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی مهندسي عمران، عمران - دانشگاه فردوسي مشهد- 1372

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد مهندسي عمران، سازه هاي هيدروليكيدانشگاه فردوسي مشهد- 1375

> عنوان پایان نامه : " "

دانشجوي دكتري مهندسي عمران، منابع آب - دانشگاه شهيد بهشتي تهران - 1390

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق تدريس}

مکانیک سیالات- کارشناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام – از سال 89 تا کنون

هیدرولیک - کارشناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام – از سال 89 تا کنون

نقشه برداری - کارشناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام – از سال 89 تا کنون

مهندسی رودخانه - کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام – از سال 91 تا کنون

استاتیک- کارشناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام 1389- 1388

بتن 1- کارشناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام 1389- 1388

هیدرولیک –کارشناسی – دانشکده کشاورزی تربت جام  1391

مقاومت مصالح - کاردانی – آموزشکده سما تربت جام 1388-1384

محاسبات ساختمانهای فلزی - کاردانی – آموزشکده سما تربت جام 1388-1385

محاسبات ساختمانهای بتنی - کاردانی  آموزشکده سما تربت جام 1388-1385

{tab=سوابق پژوهشي}

شکست سد - بررسی جریان آب و رسوب در سازه های هیدرولیکی اندرکنش آب وسازه

مقالات

نمونه:فارابی ،مریم،بیاضی،محمدحسن وتیموری ،سعید(1389).تاثیر آموزش مهارتهای آگاهی واج

شناختی بربهبودی عملکرد خواندن دانش آموزان مشکوک به نارساخوانی ،فصلنامه ایرانی کودکان

استثنایی،342-335

مقالات ارائه شده در همایش ها وکنفرانس ها (لطفا ازآخرین مقالاه شروع کنید)

 Bauszi،m h Ahadi h fata L &Danesh Sani 2011 The impact  of  a sho rt cognitive behavioraL group intervention  on stress and stress and depression in patients with chronic coronary heart disease: A randomized controlled trail 7the internationay congress of cognitive psychotherapy Istanbul-turkey    

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح،موسسه طرف قرارداد،تاریخ شروع وپایان،نوعهمکاری در طرح 

نمونه: برسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 9 ازعوامل درون سازمانی

وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنها ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ،1384-1383(مجری طرح) 

 

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

 

مدیرگروه - آموزشکده سما تربت جام  تاکنون-1384

مدیرگروه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام 1391- 1388

عضوهیات مدیره ومدیرعامل -  شرکت تعاونی مهندسین جام 1381 - 1379

کارشناس - سازمان میراث فرهنگی وگردشگری خراسان رضوی 1384- 1380         

عضو و نایب رییس - شورای شهر تربت جام  1386 - 1382     

رییس کمیسیون عمران شورای شهرتربت جام  1386 - 1382     

رییس - نظام مهندسی ساختمان تربت جام   تاکنون - 1388  و  1386 - 1382        

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد تربت جام    تاکنون - 1386                               

عضو هیات امنای مجموعه مزار شیخ احمد جام    تاکنون  1379

کارشناس رسمی دادگستری رشته عمران ونقشه برداری  تاکنون - 1386 

 

{tab=کارگاه های آموزشی}

{tab=عضويت ها}

عضو انجمن خیرین سلامت تربت جام     تاکنون - 1391

{tab=سایر افتخارات}

{/tabs}