چهارشنبه, 07 خرداد 1399
نام و نام خانوادگی : محمدرضا خالقی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : علوم و مهندسی آبخیز

مرتبه علمی : دانشیار

 Khaleghi2

سوابق تحصيلى

کارشناسی مهندسي مرتع و آبخيزداري - دانشگاه مازندران - 1382

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد مهندسي آبخيزداري - دانشگاه مازندران - 1384

> عنوان پایان نامه : " بررسی کآرایی مدلهای تجربی در برآورد فرسایش و رسوب "

دكتراي تخصصي (Ph.D) علوم و مهندسي آبخيز - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران - 1389

> عنوان پایان نامه : " بررسی کآرایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومرفولوژیک در حوزه آبخیز کسیلیان "

 

علایق تدریس

آبخیزداری – هیدرولوژی – ژئومرفولوژی –زمین شناسی زبان تخصصی –GIS– مکانیک خاک ( کارشناسی )

منابع آب – کواترنری – هیدرولیک –GIS– روش تحقیق (کارشناسی ارشد )

سوابق تدریس 

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه منابع طبيعي و آبخيزداري (1386 تا کنون)

- دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر، گروه عمران (1385-1387)

 

طرحهای پژوهشی

- ارزیابی فاکتورهای اصلاح اریب در منحنی های سنجه رسوب (مطالعه موردی: ایستگاه های هیدرومتری استان خراسان رضوی) ، 1392

- بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی در تولید رواناب و رسوب (مطالعه موردی: حوزه تیمنک تربت جام) ، 1394

- ارزیابی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی در برآورد دبی حداکثر سیلاب ها ، 1393

مقالات مجلات و کنفرانس ها

 

ISI WOS: JCR

Publication IF
Khaleghi, M.R., Gholami, V., Ghodusi, J., Hosseini, H. (2011). Efficiency of the geomorphologic instantaneous unit hydrograph method in flood hydrograph simulation. Catena, 87(2), 163-171. 3.85
Gholami, V., Torkaman, J., Khaleghi, M.R.   (2017). Dendrohydrogeology in paleohydrogeologic studies. Advances in Water Resources, 110, 19-28. 3.67
Khaleghi, M.R., Varvani, J. (2018). Sediment Rating Curve Parameters Relationship with Watershed Characteristics in the Semiarid River Watersheds. Arabian Journal for Science and Engineering, 43(7), 3725–3737. 1.52
Gholami, V., Khaleghi, M.R., Taghvaei, E. (2019). Groundwater quality modeling using self-organizing map (SOM) and geographic information system (GIS) on the Caspian southern coasts. Journal of Mountain Science. 1.42
Khaleghi, M.R., Ghodusi, J., Ahmadi, H. (2014). Regional analysis using the geomorphologic instantaneous unit hydrograph (GIUH) method. Soil and Water Research, 9(1), 25-30. 1.21
Gholami, V., Khaleghi, M.R. (2013). The impact of vegetation on the bank erosion (case study: The Haraz river). Soil and Water Research, 8, 158-164. 1.21
Varvani, J., Khaleghi, M.R. (2019). A performance evaluation of neuro-fuzzy and regression methods in estimation of sediment load of selective rivers. Acta Geophysica, 67(1), 205–214. 0.917
Khaleghi, M.R., Varvani, J. (2018). Simulation of relationship between river discharge and sediment yield in the semi-arid river watersheds. Acta Geophysica, 66(1), 109–119. 0.917
Varvani, J., Khaleghi, M.R., Gholami, V. (2019). Investigation of the relationship between sediment graph and Hydrograph of flood events (Case Study: Gharachay river tributaries, Arak, Iran), Water Resources. 0.64

 

ISI List

Khaleghi, M.R.     (2018). Application of dendroclimatology in evaluation of climatic changes. Journal of Forest Science, 64, 139-147.

Khaleghi, M.R.     (2017). The influence of deforestation and anthropogenic activities on runoff generation. Journal of Forest Science, 63, 245-253.

Gholami, V., Khaleghi, M.R. Sebghati, M. (2016). A method of groundwater quality assessment based on fuzzy network-CANFIS and geographic information system (GIS). Applied Water Science, 7(7), 3633–3647.

Varvani, J., Khaleghi, M.R. (2018). Investigation of Application of Storm Runoff Harvesting System using Geographic Information Systems (GIS): A case study of the Arak Watershed, Markazi (Iran). Applied Water Science, 8,180.

Gholami, V., Khaleghi, M.R. (2019). A comparative study of the performance of artificial neural network and multivariate regression in simulating springs discharge in the Caspian Southern Watersheds, Iran. Applied Water Science, 9:9.

ISC

Hosseini, H. Khaleghi, M.R. Jami, H., Baygi, S. (2018). Comparison of hybrid regression and multivariate regression in the regional flood frequency analysis: A case study in Khorasan Razavi province. Iranian Association of Environmental Health, 5(2), 93-100.

خالقی، محمدرضا، غلامی وحید و خدابخشی، قربانعلی (1395). اثرات هیدرولوژیک احداث سد چشم در پایین دست حوزه ی آبخیز رودخانه تالار. نشریه علمی پژوهشی آب و خاک، 30(4): 1090-1101.

حسینی، سیدهاشم، عباسی زاده، مجید و خالقی، محمدرضا (1391). تحلیل فراوانی سیلاب در به روش رگرسیونی هیربد جهت ارایه مدل منطق ای مطالعه موردی (استان خراسان رضوی ). مجله منابع طبیعی، 65(4)، 495-506.

خالقی، محمدرضا، قدوسی، جمال، احمدی، حسن و کامیار، منا (1389). بررسی کارائی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی در برآورد دبی اوج سیلاب. مجله علوم و فنون منابع طبیعی، 5(2): 89-100.

همایش ها

فاطمه هاشمي، محمد رضا خالقی و روانبخش رئیسیان، وفا محمودي نژاد (1392). تلفيق مدل هاي HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي سيلاب (مطالعه موردي: خشکه رود فارسان). ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک.

سیده وجیهه عطارزاده حسینی، محمدرضا خالقی و سید جواد طباطبایی یزدی (1393). ارزیابی عملکرد سیستم های جمع آوری رواناب به عنوان رهیافتی جهت دستیابی به حجم بهینه مخزن ذخیره رواناب (مطالعه موردی : حوزه مسکن مهر تربت جام). سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران.

سیده وجیهه عطارزاده حسینی، محمدرضا خالقی و سید جواد طباطبایی یزدی (1393). ارزیابی کیفی رواناب استحصال شده از سطوح پشت بام در منطقه مسکونی مهر تربت جام. سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران.

سیده وجیهه عطارزاده حسینی، محمدرضا خالقی و سید جواد طباطبایی یزدی (1393). بررسی تاثیر ضریب رواناب بر استحصال آب باران از سطوح پشت بام (مطالعه موردی : حوزه مسکن مهر تربت جام ). سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران.

سعید آئینه بیگی، محمدرضا خالقی و سید هاشم حسینی (1393). بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی عملیات آبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه آبخیز دوآب شیروان)، اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده.

سیده وجیهه عطارزاده حسینی، محمدرضا خالقی و سید جواد طباطبایی یزدی (1393). ارزیابی کیفی رواناب استحصال شده از سطوح پشت بام در منطقه مسکونی مهر تربت جام، کنگره بین المللی استحصال آب و آبخیزداری.

سیده وجیهه عطارزاده حسینی، محمدرضا خالقی و سید جواد طباطبایی یزدی (1393). ارزیابی عملکرد نوع پوشش پشت بام در راستای مدیریت کیفی رواناب استحصالی، اولین کنفرانس ملی جغرافیا ، گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه پایدار.

محمد دوستخواه، محمدرضا خالقی و سید هاشم حسینی (1394). برآورد میزان رواناب با استفاده از روش SCS و GIS در حوزه آبخیززوادر- سمسرا، اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگه داشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی.

شیما ترحمی، محمدرضا خالقی و سید هاشم حسینی (1393). کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی عناصر اقلیمی و پیش بینی سیکل خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)، کنگره بین المللی استحصال آب و آبخیزداری.

سیده وجیهه عطارزاده حسینی، محمدرضا خالقی و سید جواد طباطبایی یزدی (1393). بررسی تاثیر ضریب رواناب بر استحصال آب باران از سطوح پشت بام (مزالعه موردی : حوزه مسکن مهر تربت جام )، کنگره بین المللی استحصال آب و آبخیزداری.

سیده وجیهه عطارزاده حسینی، محمدرضا خالقی و سید جواد طباطبایی یزدی (1393). ارزیابی عملکرد سیستمهای جمع آوری رواناب به عنوان رهیافتی جهت دستیابی به حجم بهینه مخزن ذخیره رواناب، کنگره بین المللی استحصال آب و آبخیزداری.

ساجده نعمتی، محمدرضا خالقی و هومان هنری (1392). ارزیابی تغییرات کاربردی اراضی و اثر آن بر هیدروگراف سیلاب در حوضه آبخیز زیارت با استفاده از تکنیک GIS. اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی.

سید هاشم حسینی و محمد رضا خالقی (1394). مقایسه روش هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی و روش SCS در برآورد دبی اوج سیلاب، دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری، آبخیزداری سازگار.

شیما ترحمی، محمدرضا خالقی و سید هاشم حسینی (1393). کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی عناصر اقلیمی و پیش بینی سیکل خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور )، کنگره بین المللی استحصال آب و آبخیزداری.

شیما ترحمی، محمدرضا خالقی و سید هاشم حسینی (1393). پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیونی وتأثیر آن بر کشاورزی (مطالعه موردی: دهستانهای نیشابور)، همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی.

شیما ترحمی، محمدرضا خالقی و سید هاشم حسینی (1393). مقایسه دقت مدل های شبكه عصبی مصنوعی(ANN) و رگرسیونی (OLS) در برآورد سیلاب (مطالعه موردی: حوضه فاروب رومان نیشابور)، اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار.

شیما ترحمی، محمدرضا خالقی و سید هاشم حسینی (1393). مقایسه مدل های شبكه عصبی مصنوعی و رگرسیونی در برآورد سیلاب (مطالعه موردی: حوضه شهری جغتای)، اولين كنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار.

شیما ترحمی، محمدرضا خالقی و سید هاشم حسینی (1393). پیش بینی دبی اوج سیلابی بااستفاده ازمدل شبكه عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره مطالعه موردی حوضه آبخیز سدارداك زیرحوضه بقمج، دومين همايش ملي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار.

ساجده نعمتی، محمدرضا خالقی و هومان هنری (1392). پایش اثرات تغییر کاربردی اراضی بر رواناب در حوضه آبخیز زیارت با استفاده از تکنیک GIS. دومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران.

Others

Khaleghi, M.R., Ghodusi, J., Ahmadi, H. (2010). Evaluation of geomorphologic instantaneous unit hydrograph method in flood hydrograph simulation. Journal of Environmental Hydrology, 1-13.

Hosseini, H. Khaleghi, M.R. (2014). An Assessment of Runoff and Sediment Generation in fine –Grained Formations (Neocenes units) Under Rainfall Simulator. International Bulletin of Water Resources and Development, 2(4), 28-41.

Gholami, V., Khaleghi, M.R. (2015). Investigating of the Effect of Land Use Changes on Flood Hydrograph: A Case Study of Talar Watershed, Mazandaran Province, Northern Iran. International Bulletin of Water Resources and Development, 3(1), 1-9.

Ghaderi, M., Khaleghi, M.R., Dasturani, M.T., Saber Chenari, K. (2014). A Comparative Study of the Efficiency of Artificial Neural Network and Multivariate Regression in Prioritizing Climate Factors Affecting Runoff Generation in Research Plots: A Case Study of Sangane Station, Khorasan Razavi. International Bulletin of Water Resources and Development, 2(4), 1-13.

Gholami, V., Khaleghi, M.R. (2015). A Prediction of River Bed Point Bars Removing Effects on the Decreasing the flood Hazard and Bank Erosion (Case study: Haraz Riverz Iran). Journal of Hydrogeology & Hydrologic Engineering, 4, 2.

Gholami, V., Khaleghi, M.R. ZabardastRostami, H.A. (2018). Hydrological Impacts of Chashm Dam on the Downstream of Talar River Watershed, Iran. International Journal of Agricultural Research and Crop Sciences, 1(4), 9-20.

Aeine Beygi, S., Khaleghi, M.R. (2016). An assessment biennial enclosure effects on range production condition and trend. International journal of forest soil and erosion, 6(2), 33-40.

Hashemyan F., Khaleghi M.R., Kamyar M. (2015). Combination of HEC-HMS and HEC-RAS models in GIS in order to Simulate Flood (Case study: Khoshke Rudan river in Fars province, Iran). Research Journal of Recent Sciences, 4(8), 122-127.

Saber Chenari, K., Ghaderi, M., Khaleghi, M.R. (2016). Improved adaptive genetic algorithm and its application in short-term optimal operation of water resources System. Research journal of Agriculture and Environmental Management.

Gholami, V., Khaleghi, M.R., Jokar, E. (2015). Determination of the appropriate land use using economic analysis and Geographic Information System (Case Study: Zaremrod Watershed, Iran

Khaleghi, M.R., Varvani, J., Kamyar, M., Gholami, V., Ghaderi, M. (2015). An Evaluation of Bias Correction Factors in Sediment Rating Curves: A Case Study of Hydrometric Stations in Kalshor and Kashafroud Watershed, Khorasan Razavi Province, Iran. International Bulletin of Water Resources and Development, 3(2), 1-10.

 

کتب منتشر شده

رديف عنوان كتاب مولف/مترجم ناشر سال انتشار
1 هیدرومتری بویتن /محمد رضا خالقی دانشگاه آزاد اسلامی 1395

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی

عنوان پایان نامه:

- پهنه بندي سيلاب با استفاده از مدل هيدروليکيHEC-RAS  درمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی

GISمطالعه موردي رودخانه خشکه رود- فارسان استان چهارمحال و بختیاری،دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد  ، استاد راهنما

- پایش اثرات تغییرکاربری اراضی بر سیلخیزی در حوضه آبخیز زیارت با استفاده از تکنیک  GID

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- ارزيابي خطر و مديريت سيل درحوزه آبخیز شيروان درسي اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی عملیات آبخیزداری

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- استحلال آب باران (RWH) در نمطقه مسکونی مهر تربت جام به منظور استفاده بهینه از آن

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی در تولید رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روادر-سمسرا)

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- بررسی رواناب سالانه حوزه تیمنک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- بررسی خطر زمین لغزش به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی:حوزه آبخز طرق مشهد،خراسان

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- ارزیابی عملکرد طرحهای آبخیزداری ازدیدگاه اقتصادی واجتماعی (مطالعه موردی حوضه آبخیز قلعه نو تربت حیدریه)

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- ارزیابی عملیات اجرایی آبخیزداری با تاکید بر تغییرات میزان رسوب و رواناب در حوزه های فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از مدلسازی و شبیه سازی فرآیند بارندگی-رواناب در نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردی حوزه آبخیز کوشک مشهد،خراسان رضوی)

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- ارزیابی تطبیقی نمایه های خشکسالی (نمایه درصدنرمال،نمایه درصد بارش استاندارد،نمایه پالمر)و شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:دریاچه هامون سیستان)

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- ارزيابي عمليات آبخيزداري (مطالعه موردي: حوزه آبخيز اره کمر فریمان، استان خراسان رضوی)

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- تحلیل منطقه ای سیلاب با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

- بررسی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیزسلند بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS)وسنجش ازراه دور(RS)

دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، کارشناسی ارشد ، استاد راهنما

 

مسئوليت هاي اجرايي

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد  1395-1393

مدير پژوهش و فناوري،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام 1392-1391

مدیر گروه مهندسي منابع طبيعي و آبخيزداري، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام- 1393-1388

رييس باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام1390-1388

مسئول کانون علمی گروه کشاورزی ومنابع طبیعی   1393-1387

ناظر عالی امتحانات دانشگاه     1390-1386

عضو شورای پژوهشی دانشگاه    1393-1387

معاونت پژوهشی فناوری واحد 1393-1392

معاونت پژوهشی وفناوری بسیج اساتید واحد 1393-1392

مسئول حلقه های علمی وانجمن های علمی بسیج اساتید واحد 1393-1390

مسئول راه اندازی وگسترش رشته های جدیدتحصیلی در واحد 1386تا 1391