چهارشنبه, 07 خرداد 1399
نام و نام خانوادگی : عبدالله ملافیلابی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری

مرتبه علمی : استادیار

Dr filabi 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی علوم زراعي، گرايش زراعت و اصلاح نباتات - دانشگاه تهران

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد زراعت - دانشگاه تهران

> عنوان پایان نامه : "  "

دكتري زراعت اكولوژي كشاورزي - دانشگاه تربيت مدرس تهران

> عنوان پایان نامه : ""

سوابق و علايق تدريس

علایق تدریس

-  زراعت عمومی و نباتات علوفه ای  کارشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 1369 تا 1375

-  زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای  کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت- 1376تا 1379

-  زراعت خصوصی  زراعت عمومی- کارورزی- گیاهان علوفه ای-اکولوژی عمومی- اکولوژی مرتع-  آمار

   کاربردی - کارشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام از 1367 تا 1390

-  اکولوژی گیاهان دارویی  تولید گیاهان دارویی 1و 2 کاردانی -   دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

 1372- تا 1387

-  آب و خاک- رابطه آب و خاک و گیاه- حاصلخیزی خاک و آمار مقدماتی و طرح آزمایشات 

   آموزشکده سماء تربت جام 1391 و ادامه دارد.

-  آمار و کاربرد آن در مدیریت – آمار و احتمالات – رابطه آب و خاک و گیاه – کارشناسی - دانشگاه آزاد

   اسلامی تربت جام از 1387 و ادامه دارد

-  آمار وکاربرد آن در مدیریت - آمار واحتمالات - رابطه آب وخاک وگیاه - کارشناسی -دانشگاه آزاد  

   اسلامی تربت جام از 1387وادامه دارد

-  رابطه آب و خاک و گیاه – آمار و طرح آزمایشات – فوق لیسانس - دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

   از 1390 و ادامه دارد.

{tab=سوابق و علايق پژوهشي}

علایق پژوهشی 

گیاهان دارویی بویژه گیاهان منطقه زیره و زعفران

مقالات ژورنال ها

مقالات منتشرشده در مجلات ( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).

نام خانوادگي ، نام .، نام خانوادگي، نام همکاران به ترتیب ( تاريخ ) . عنوان مقاله . نام مجله ،شماره، صفحات 

-  ملا فیلابی،عبداله.، خرم دل،سرور.،شوریده،هادی.، (1391). اثر مقادیر مختلف نیتروژن و انواع بستر

کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.).بوم شناسی کشاورزی،جلد 4

شماره 4، ص.316-326 .

Mollafilabi,A.,and Hosseini, H.(2013), Effect of different seed rate and nitrogen fertilizer on yield and yield nitrogen and yield components of Calendula (Calendula officinalis). Acta Horticulture Number 997.p43-50.

Khaghani,s.,Azarnivand,H.,Javadi,S.A.,Mollafilabi,A.,Hoseini,S.H.,& Hoseinzadeh,H.(2013) Effect of harvesting date on percent and yield of essential oil of Thymus daenesis (case study: arid & semi-arid rigion). International Journal of Biosciences(IJB).Vol.3,p.208-212

مقالات ارائه شده در کنفرانسها

Mollafilabi,A.,& Norozian,A. Experimental new finding on Medicinal uses of saffron (Crocus sativus L.) The     fourth international Conference Natural products for Health and on Beauty (NATPRO4 )    November 28-30, 2012-Chiang Mai,Thailand.

Sadeghimoghaddam,S.,Mollafilabi,A.,& Armin,M., Assessment of the effect of different chemical and organic fertilizers on yield and yield components of Cumin(Cuminum cyminum L.)The fourth international Conference Natural products for Health and on Beauty (NATPRO4 )    November 28-30, 2012- Chiang Mai,Thailand.

Mollafilabi,A.,Hatami,M., Gholami,B.A., An hnvestigation on effects of planting dates on yield components of Feninel  (Foeniculum vulgar L.) The     fourth international Conference Natural products for Health and on Beauty (NATPRO4) November 28-30, 2012-Chiang Mai,Thailand

Mollafilabi,A.,Khorramdel,S., Hoseini,S.H.,& Asadi,G.A. The effects of nitrogen rates on growth and yield of calundula (Calendula officinalis.)13th congress of international society for Ethnopharmacology .September 2- 6, 2012. Graz, Austr

- ملا فیلابی،ع.، خرم دل،سرور.، شوریده،ه.،و نادی،س.، اثر مقادیر نیتروژن بر رشد و عملکرد

(Calendula officinalis L. ) همیشه بهار .همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی ،دانشگاه

علوم پزشکی خراسان شمالی ، 5 اغایت 6 مهر ماه 1391- بجنورد.

- ملا فیلابی،ع.، خرم دل،سرور.، شوریده،ه.،و نادی،س.، اثر بسترهای مختلف کاشت به عنوان 

 راهکاری ارگانیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی سیر . همایش ملی فرآورده های طبیعی

 و گیاهان دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، 5 اغایت 6 مهر ماه 1391- بجنورد.

Mollafilabi,A.,& Shoriaeh,H., Evalution of some drought resistance criteria in cuminum landraces .5th International crop science congress & Exhibition .April13-18,2008 Jegu, Korea.

Mollafilabi,A.,& Shoriaeh,H.,In fluence of different mulches on garlic (allium sativum L.) yield. .5th International crop science congress & Exhibition .April13-18,2008 Jegu, Korea.

Khaghani,s., Mollafilabi,A.,& Shoriaeh,H., Investingation of macro and micro elements effects on some quantitative traits of chicory (Cichorium intybus L.)3th International symposium on medicinal dnd aromatic plants:SIPAM.26-28 March 2009 Djerba, Tunisia

طرحهاي پژوهشي

- اثر مقادیر مختلف نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی سیر

(Allium sativum L.).دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام .1389-1390( مجری طرح).


- اثر مقادیر نیتروژن وتراکم بر رشد و عملکرد (Calendula officinalis L. ) همیشه بهار. دانشگاه آزاد

اسلامی واحد تربت جام .1388-1389 ( مجری طرح).


- تکنولوژی تولید نوین زعفران و مقایسه آن با روش سنتی – دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام.

مرداد 1380 – 1384 (مجری طرح).


- بررسی عملکرد و مقاومت ارقام مختلف خربزه به مگس .خربزه دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام.

مرداد 1378 – 1379 (مجری طرح).


 کتب منتشرشده ( لطفاً به ترتيب از جديدترين بنويسيد).
ترجمه:

- کافی ، م.، راشد،م.ح.کوچکی،ع.، ملا فیلابی،ع.،1381.چاپ اول زعفران فناوری تولید وفرآوری

 انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.


-  کافی،م.، راشد،م.ح. کوچکی،ع.، ملا فیلابی،ع.،1381.زرشک فناوری تولید وفرآوری .انتشارات

  موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.


-  کافی،م.، راشد،م.ح. کوچکی،ع.، ملا فیلابی،ع.،1381.زیره سبز فناوری تولید وفرآوری .انتشارات

  موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.


-  راشد محصل،م.ح.، حسینی،م.، عبدی،م.،ملا فیلابی ،ع.،  زراعت غلات .چاپ اول 1376. انتشارات

  جهاد دانشگاهی مشهد.

همايش ها يا كنفرانس هايي كه همكاري داشته ايد

( به عنوان همايش اضافه نماييد ، منطقه اي ، ملي ، يا بين المللي)

- دومین سمپوزیوم ملی زعفران 1382 . مشهد .

- دومین گردهمایی ملی زعفران و گیاهان دارویی .1373. گناباد .

- اولین گردهمایی بررسی مسائل زعفران . 1367. قاین .

- 7 مورد جشنواره زعفران در تربت حیدریه . قاین . باخرز و....

سخنراني هايي كه ارائه نموده ايد.

- پژوهش کلید باروری و پیشرفت. بمناسبت هفته پژوهش در سال 1392 . دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام .

- منابع طبیعی از دیدگاه اسلام به منسبت هفته منابع طبیعی در سال 1388.دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام.  

- معرفی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  چالشها و راهکارهایی برای فارغ   التحصیلان

- رشته کشاورزی بمناسبت هفته منابع طبیعی در سال 1386. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.  


پايان نامه هايي كه به عنوان راهنما يا مشاور همكاري داشته ايد.

عنوان رساله يا پايان نامه ، مقطع تحصيلي (ارشد يا دكتري )    سمت ( راهنما يا مشاور ) ، دانشگاه ، تاریخ

- بررسی اثربرخی از کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز – ارشد- راهنما-

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار- 1391.

- اثر تاریخ کشت بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده زیره سبز ایران و افغانستان . مشاور .

دانشگاه  شاهد.1390


- اثر محلولپاشی بر عملکرد و اندازه بنه زعفران . مشاور . دانشگاه شاهد. 1389.

- بررسی اثر تاریخ کاشت و زمان آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی زیره ارشد. مشاور

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد . بیرجند . 1389

- بررسی اثر تراکم و وزن بنه تحت شرایط خاکی و هیدرو پونیک بر عملکرد زعفران . مشاور.

  دانشگاه آزاد اسلامی . واحد مشهد.1389

- بررسی اثر تراکم و بسترهای مختلف کشت بر عملکرد زعفران . مشاور. دانشگاه آزاد اسلامی .

واحد مشهد.1389.


- اثر مقادیر نیتروژن وتراکم بر رشد و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L. ).مشاور.

دانشگاه آزاد اسلامی . واحد مشهد.1388 .

- اثر تاریخ کشت بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده زیره سبز ایران و افغانستان . مشاور .

  دانشگاه شاهد.1390.

- اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علفهای هرز بر عملکرد انیسون .مشاور دانشگاه فردوسی مشهد .

1378  .  

- اثر روشهای کاشت و مقادیر نیتروژن بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی گاوزبان مجاری .

 مشاور .دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. 1376.

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

نایب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی از   1388 و ادامه دارد

معاون پشتیبانی و برنامه ریزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و پارک علم و فناوری از سال 1378 تا 1385 .

رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان خراسان از سال 1381 تا 1385.

مدیر گروه کشاورزی در سالهای 1370 تا 1379 دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام.

{tab=عضويت ها، مدارك و افتخارات}

عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران

عضو انجمن بین المللی گیاهان دارویی

{/tabs}