چهارشنبه, 07 خرداد 1399
نام و نام خانوادگی : هومان هنری

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : گیاهان دارویی معطر

مرتبه علمی : استادیار

Dr honari 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی روانشناسی - دانشگاه -

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

و تحقیقات تهران - 1377

> عنوان پایان نامه : " "

دکتری مهندسی کشاورزی گرایش گیاهان دارویی معطر - دانشگاه بنگلور - هندوستان-2010

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> احیا بیولوژیک مناطق خشک و نیمه خشک

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه مهندسی منابع طبیعی،کارشناسی ارشد آبخیزیداری،دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

سوابق و علایق پژوهشي

علایق پژوهش

> گیاهان دارویی معطر، تاثیر استرس آبی بر گیاهان

مقالات مجلات و ژورنال ها

 مقالات منتشرشده در مجلات ( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).

 

Mashhoor Roodi, M., Azlin Bin, Md. Said, Honari, H., (2012). Phytoremediation Using the Influence of Aromatic Crop on Heavy-Metal Polluted Soil, a Review, Advances in Environmental Biology, Vol. 6 No. 10, pp: 2663-2668

 

Honary, H., Vasundhara, M. and Nuthan, D., (2011). Hydroponics: an alternative production system for high-value medicinal and aromatic crops. Journal of Medicinal & Aromatic Plant Sciences. Vol. 33, No. 4, pp: 397-403.

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

Honari, H, topic of articaleEffect of heavy metals on quality and quantity of aromatic crops. Horticultural Bio-Diversity for Livelihood, Economic Development and Health Care, 29-31 May, 2010, Bangalore-INDIA.

 

Honari, H, Phenotypic and molecular analysis of tamarind (Tamarindus indica L.) genetic diversity. Horticultural Bio-Diversity for Livelihood, Economic Development and Health Care, 29-31 May, 2010, Bangalore-INDIA.

 

Honari, H,  Effect of water stress and mulch on german chamomile ( Matricaria chamomilla L. var Vallary) yield and yield components. Horticulture for Livelihood Security and Economic Growth, November 09-12, 2009 Bangalore-INDIA

Honari, H, Analysis of genetic diversity based on molecular markers in Tamarind using AFLP Markers. Horticulture for Livelihood Security and Economic Growth, November 09-12, 2009 Bangalore- INDIA

طرحهای پژوهشی:

Effect of water stress and mulching on morphological and biochemical characteristics of " Matricaria chamomilla L.”

- مقایسه اثر دو روش آبیاری قطره ای و شیاری به همراه مقادیر مختلف کود دامی بر روی عملکرد خیار

گلخانه ای رقم Danito، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام،1382-1381، ( مجري طرح )


- مقایسه روشهای مختلف هرس و تربیت بوته بر روی عملکرد خیار گلخانه ای، دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد تربت 81-1380، (مجري طرح)

- بررسی عملکرد طالبی و بادنجان در سیستم کشت توام. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم

 و تحقیقات، 1377

شركت در دوره ها وكارگاههاي تخصصي

نام دوره يا كارگاه ، نام دانشگاه یا موسسه برگزارکننده ، محل برگزاري ، زمان برگزاري

Training programme on: Analysis of active ingredients in medicinal plants using HPLC.

Place: Department of Horticulture, Biotechnology Center, Hulimava, Bangalore-India.

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

معاونت آموزشی و دانشجویی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

مدیر گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}