چهارشنبه, 07 خرداد 1399
نام و نام خانوادگی : سيد هاشم حسینی

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : علوم و مهندسی آبخیزداری

مرتبه علمی : استادیار

Dr hoseyni 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی مرتع و آبخيزداري- دانشكده منابع طبيعي اردكان، يزد - 1389

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد آبخيزداري - دانشگاه تهران، پرديس كرج - 1382

> عنوان پایان نامه : " ارزيابي فني و اقتصادي عمليات آبخيزداري"

دكتري علوم و مهندسي آبخيز - دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران - 1388

> عنوان پایان نامه : " بررسي ميزان فرسايش و رسوب در سازندهاي ريزدانه با كمك بارانساز "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

منابع طبیعی -عمران

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

 بررسی روش هیبرید در تحلیل منطقه ای سیلاب ،دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام- 1386

بررسی کارایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئوموروفولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات مجلات و ژورنال ها

سوابق مقالات سخنرانی های ارائه شده در کنگره های داخلی و خارجی:

حسيني سيد هاشم، ارزيابي عمليات آبخيزداري، مجله منابع طبيعي ايران، 1387

 حسيني سيد هاشم، بررسي ميزان فرسايش و رسوب در مارن هاي طالقان، مجله منابع طبيعي ايران، 1389

 Hoseini, S,H, Efficiency of the geomorphic unit hydrograph method in flood, Catena, 2011

 

Hoseini, S,H, ASSESSMENT OF RUNOFF AND SEDIMENT GENERATION on rainfall simulator, 5th International Conference on Land Degradation, Italy, Sep 2008

Hoseini, S,H, ASSESSMENT OF MARL PROPERTIES EFFECT ON SEDIMENT AND RUNOFF RATE AT DIFFERENT RAINFALL INTENSITY, INTERNATIONAL CONFERENCE "LAND CONSERVATION" - LANDCON 0905, Serbia, May 2009

Hoseini, S,H, Comparison of different methods of regional flood analysis, 5th International Conference on Flood Management (ICFM5), Japan, Sep 2011

حسيني سيد هاشم، بررسي تأثير خصوصيات فيزيكي و شيميائي مارنها در الگوهاي فرسايش، يازدهين كنفرانس ملي زمين شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، شهريور 1385

حسيني سيد هاشم، تحليل منطقه اي سيلاب به روش هيبريد در استان خراسان رضوی، همايش منابع طبيعي و محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان، 1388

حسيني سيد هاشم، مقایسه روش هیبرید ورگرسیون چند متغیره درتحليل منطقه اي سيلاب، همايش ملي آبخيزداري، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1389

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

معاونت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام (1387-1391)

مدیر گروه مهندسی منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1385 تا 1387)

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}