شنبه, 29 شهریور 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : فریدون صدری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : مديريت آموزشي

مرتبه علمی : مربی

sadri 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی علوم تربيتي - دانشگاه فردوسي مشهد

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد مديريت آموزشي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش، روانشناسی مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت

> کلیات روشها و فنون تدریس، تمرین معلمی 1 و 2

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه آموزش ابتدایی و روانشناسی (1376 تا کنون)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

سوابق پژوهشی

- بررسی اندیشه های تربیتی خواجه نصیر الدین طوسی.

 مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

مقالات :

 صدری ، فریدون ، قربانی ، محمود و رحمتی نیا ، خدیجه (1391) ، بررسی رابطه بین مدیریت دانش

و جوسازمانی در مراکز آموزش عالی ، journal ، Word applied sciences ، 3 ، 654-652

کارگاهها یا دوره هایی که برگزار نموده اید.


- مدیریت عملیاتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، 1386؛ سمت علمی


- مدیریت عملیاتی ، آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ،

1390 ، سمت علمی

سخنرانی هایی که ارائه نموده اید.

- مدیریت آموزشی ،از توابع صالح آباد-1383

- طرح تکریم ارباب رجوع ، درمانگاه تامین اجتماعی تربت جام- 1386

- استرس و راه های مقابله با آن ، ارتش تربت جام -1391

 

شرکت در دوره ها و کارگاههای تخصصی

- مدیریت عملیاتی ، دبیرخانه منطقه 9 مشهد ، 1388

- اقدام پژوهی ؛ واحد تربت جام ؛ تربت جام ، 1388

- شرایط علمی و اجرایی شرکت در کنفرانس ها و کنگره ها ، واحد تربت جام ، تربت جام ، 1391

- انسان شناسی دینی ؛ واحد تربت جام ، تربت جام ، 1391

- معنا شناسی سوره حمد و توحید ، واحد تربت جام ؛ تربت جام ، 1391

- بحث مهدویت ، واحد تربت جام ؛ تربت جام ،1391

- نگرش سیستمی به دین ، دبیرخانه منطقه 9 ، شیراز ، 1391

 

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

مدیر تحصیلات تکمیلی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام . تا کنون – 1384

مدیر آموزش ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام . تا کنون – 1376

مدیر گروه رشته آموزش و پرورش ابتدایی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.  91-1388

مدیر گروه رشته امور دولتی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام . 89-1387

مدیر گروه دروس عمومی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام . 83-1381

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام.  تا کنون – 1389

دبیر شورای آموزشی ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام . تا کنون – 1376

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}