شنبه, 29 شهریور 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : فوزیه حسینی طباطبایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : روانشناسی تربیتی

مرتبه علمی : مربی

tabatabaei 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی روانشناسی - دانشگاه شهید بهشتی تهران - 1368

> عنوان پایان نامه : " بررسی سلامت روانی در دختران نوجوان مجتمع های حمایتی ( پرورشگاههای) تهران "

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی - دانشگاه الزهرا تهران - 1376

> عنوان پایان نامه : " بررسی هویت نوجوانان و جوانان و رابطه آن با سبکهای مقابله با بحران شهر مشهد"

دانشجوي دكترا روانشناسي تربيتي – علوم تحقيقات اصفهان

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> روانشناسی یادگیری  روانشناسی تربیتی  تفکر و زبان  روانشناسی رشد - نگرش

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه آموزش ابتدایی و روانشناسی (1377 تا کنون)

دانشگاه فردوسی مشهد، گروه روانشناسی (1386 تا کنون)

دانشگاه توانبخشی و بهزیستی مشهد (1385 تا 1388)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

>

مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

مدیر گروه آموزش و پرورش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1391 تا کنون)

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}