سه شنبه, 06 خرداد 1399
نام و نام خانوادگی : حامد حق طلب

مدرک تحصیلی : دکتری

گرایش : بازرگاني-بازاريابي

مرتبه علمی : استادیار

Dr hagh talab 

 

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی مديريت دولتي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

> عنوان پایان نامه : "  "

کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني (بازاريابي) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

> عنوان پایان نامه : " "

دكتری بازرگاني (بازاريابي)  - دانشگاه ميسور، هندوستان - 2011،2007

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

> بازارشناسی، بازاریابی صنعتی، تحقیقات بازاریابی

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه مديريت (1381 تا کنون)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> حوزه های مدیریت ، بازرگانی ، بازاریابی

مقالات مجلات و ژورنال ها

مقالات کنفرانس ها

 مقالات


 مقالات منتشرشده در مجلات
( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).

نام خانوادگي ، نام، نام خانوادگي، نام همکاران به ترتیب ( تاريخ ) . عنوان مقاله . نام مجله ، شماره  صفحات

- مفهوم،تئوري واصول مهندسي ارزش

- بازاريابي خدمات آموزشي

slamic Banking Financial Service    -                                                                                       
   Study of Service Quality in Iran Islamic Banks   -                                                                 
   A Comparative Study of Service Quality in Governmental and Private Banks in Iran  -               
 Survey Relationship Between Customer Relationship Management and Service Quality-

Satisfaction and Loyalty (case study Mellat Bank - 

                                                  A Study of Customer Satisfaction with the Quality of Financial Services of Islamic Banks in Iran

        
    A Study of cost Effectiveness of Financial Services Marketed by Islamic Banks in Iran -
A Study of the Adequacy in Iran Islamic Banks’ Efforts Regarding Marketing of Their Financial    Services


-    Evaluating Brand Equity from the View of the Customers in Banking
 

 

طرحهاي پژوهشي


عنوان طرح ، موسسه طرف قرارداد ، تاريخ شروع و پايان ، نوع همكاري در طرح

 - طرح تدوين استراتژي و برنامه پنجم توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام

- بررسی و رتبه بندی عوامل بازاریابی داخلی مؤثر در كيفيت خدمات کارکنان منطقه 9 دانشگاه آزاد

 اسلامی

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

معاونت اداري مالي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام (1388 تاكنون)

مدیر گروه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (1388 تا کنون)

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}