دوشنبه, 07 مهر 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

نام و نام خانوادگی : معصومه غفّاری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

گرایش : زبان انگلیسی

مرتبه علمی : مربی

Ms Ghaffari  

{tab=سوابق تحصيلى}

کارشناسی مترجمي زبان- دانشگاه فردوسي مشهد - 1375

> عنوان پایان نامه : " "

کارشناسی ارشد زبان شناسي - دانشگاه فردوسي مشهد - 1378

> عنوان پایان نامه : " "

{tab=سوابق و علایق تدريس}

علایق تدریس

>  زبان عمومي، متون تخصصي زبان انگليسي، زبان پيش دانشگاهي، مكاتبات بازرگاني

سوابق تدریس 

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه عمومي  ،کاردانی ،کارشناسی(1378 تا کنون)

- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،کاردانی ،کارشناسی (1381 تا کنون)

{tab=سوابق و علایق پژوهشي}

علایق پژوهش

> آموزش زبان و زبان آموزي

مقالات مجلات و ژورنال ها

 جان نثار احمدی، هدا، معصومه غفاری . (1386) بازاریابی ویروسی؛ حرکت سلول به سلول، مجله

تدبیر،183، 3 .

مقالات منتشرشده در مجلات ( لطفاً به ترتيب از آخرين مقاله منتشر شده بنويسيد).


نام خانوادگي ، نام .، نام خانوادگي، نام همکاران به ترتیب ( تاريخ ) . عنوان مقاله . نام مجله ، شماره ، صفحات

نمونه :

- فارابي ، مريم ، بياضي ، محمدحسين و تيموري ، سعيد . ( 1389) . تأثيرآموزش مهارتهاي آگاهي

واج شناختي بر بهبود عملكرد خواندن دانش آموزان مشكوك به نارساخواني . فصلنامه ايراني كودكان

استثنايي ، 10 ، 342- 335 .

 

مقالات ارائه شده در همايش ها و كنفرانس ها ( لطفاً از آخرين مقاله شروع كنيد ).

 Bayazi, M.H., Ahadi, H. , Fata, L., & Danesh sani, H. (2011) , The impact of a short   cognitive behavioral   group intervention on stress and depression in patients with chronic   Coronary heart   disease: A randomized   Controlled trail . 7the internationay   Congress of   cognitive psychotherapy Istanbul- turkey

 

 طرحهاي پژوهشي

عنوان طرح ، موسسه طرف قرارداد ، تاريخ شروع و پايان ، نوع همكاري در طرح

نمونه : بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 9 از عوامل درون سازماني

و ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي آنها ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام ، 1384 0 1383

( مجري طرح ) .

{tab=مسئوليت هاي اجرايي}

مدیر گروه دروس عمومی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تربت جام، (1391 تاکنون)

{tab=عضويت ها، مدارک و افتخارات}

{/tabs}