شنبه, 10 خرداد 1399

معرفي اعضاي كتابخانه

مسئول كتابخانه - حسن محمدي

بخش مرجع - انسيه كمال احمدي

بخش امانت - علي ماهرخي


 

تعداد کتاب­هاي

کتابخانه

عناوين کتاب­هاي

کتابخانه

تعداد

عناوين فارسي

تعداد

عناوين لاتين

36959 جلد

12500 عنوان

10700 عنوان

1800 عنوان

تعداد

نشريات مرجع

تعداد

عناوين نشريات

تعداد

عنوان نشريات خارجي

تعداد

عنوان نشريات داخلي

120  عنوان

120 عنوان

-

120 عنوان

تعداد مراجع

تعداد عناوين مراجع

تعداد مراجع فارسي

تعداد مراجع لاتين

2000 جلد

472 عنوان

2000 جلد

- 


كتابخانه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام شامل بخشهاي ذيل مي باشد:

 1- بخش امانت: در اين بخش تعداد 34714 جلد كتاب فارسي و 1905جلد كتاب لاتين نگهداري مي شود كه اكثر آنها كتب درسي مي باشد. در مجموع 36619 جلد كتاب در اين بخش موجود است.

2- بخش مرجع: در اين بخش لغت نامه ها، فرهنگ ها،دايرة المعارف ها، مجموعه مقالات، مجلات و پايان نامه ها نگهداري مي شود و دانشجويان مي توانند فقط در محل مرجع از آنها استفاده نمايند. تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 237 عنوان در رشته هاي روانشناسي باليني و عمومي و مديريت بازرگاني مي باشد. تعداد مجلات 114 عنوان در رشته هاي مختلف مي باشد.

3- بخش فهرست نويسي: كارهاي آماده سازي و رده بندي كتابها در اين قسمت انجام مي شود تا براي چيدمان در بخش امانت آماده شوند.

4- كتابخانه ديجيتال: در حال حاضر براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان دكتري مهياست و بزودي براي دانشجويان كارشناسي ارشد نيز فراهم خواهد شد.

5- سالنهاي مطالعه: داراي دو سالن مطالعه خواهران و برادران بطور مجزا مي باشد.


شرايط عضويت كتابخانه دانشگاه آزاداسلامي واحدتربت جام

1-عضويت كتابخانه رايگان مي باشد

2-ارائه كارت PVC الزامي مي باشد

 

شرايط امانت كتاب

1-دانشجويان كارداني و كارشناسي 3 جلد كتاب بمدت 10 روز – در صورت عدم تقاضاي ديگر، قابل تمديد خواهد بود.

2-دانشجويان كارشناسي ارشد 4 جلد كتاب بمدت 15 روز

3-اساتيد داراي مدرك دكتري و دانشجويان دكتري 8 جلد كتاب بمدت 15 روز

توجه! تأخير در تحويل كتابها مشمول جريمه خواهد شد.

 

مدارك جهت تسويه حساب از كتابخانه:

1- تحويل اصل پايان نامه با تاييد استاد راهنما

2- لوح فشرده (CD) پايان نامه

3- تحويل كتابهاي امانتي ازكتابخانه