سه شنبه, 06 خرداد 1399

رشته تحصیلی
|  سرفصل رشته 
|  لیست خلاصه دروس 
|  برنامه درسی پیشنهادی
کارشناسی گمرک Acrobat Reader Acrobat Reader   Acrobat Reader
کارشناسی مدیریت بازرگانی Acrobat Reader Acrobat Reader  Acrobat Reader 
کارشناسی مدیریت بیمه Acrobat Reader Acrobat Reader  Acrobat Reader 
کارشناسی مدیریت امور بانکی Acrobat Reader Acrobat Reader  Acrobat Reader 
کارشناسی مدیریت صنعتی Acrobat Reader Acrobat Reader  Acrobat Reader 
کاردانی امور بانکی Acrobat Reader Acrobat Reader  Acrobat Reader 
کاردانی امور گمرکی Acrobat Reader Acrobat Reader  Acrobat Reader