شنبه, 27 مرداد 1397

نام و نام خانوادگی : علي سلطانزاده

مدرک تحصیلی : كارشناسي ارشد

گرایش : حسابداري

مرتبه علمی : مربي

صفحه شخصی : سلطانزاده - علي

soltan zadeh