شنبه, 02 بهمن 1395
نام و نام خانوادگی : حميد شهابي

مدرک تحصیلی : دانشجوي دکتری

گرایش : مهندسي مكانيك - طراحی جامدات

مرتبه علمی : مربي

صفحه شخصی : شهابي - حميد

Dr Shahabi