شنبه, 31 فروردين 1398
نام و نام خانوادگی : علی اکبر نظری

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

گرایش : اقتصاد

مرتبه علمی : مربي

صفحه شخصی : نظری - علی اکبر

nazari