چهارشنبه, 07 آبان 1399

Virtualclass

samane.mabda

non iranian

صدور احکام استخدامی با رعایت آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و مقررات استخدامی مصوب دانشگاه

استخراج سوابق خدمت کارکنان به منظور اعطای گروه ، حق سنوات و یا سایر مزایا و ارائه به مقام مافوق

محاسبه مطالبات کارکنان با توجه به قوانین و مقررات راجع به نحوه پرداخت اضافه کار، فوق العاده ها، مأموریت،  بازخریدخدمت، مرخصی و موارد مشابه

تهیه پیش نویس ها و گزارشات لازم در رابطه با مسائل پرسنلی و کارگزینی