شنبه, 10 خرداد 1399

اهم فعاليت هاي ستاد اقامه نماز:

الف- برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع نماز

ب- تشکیل گروههای فعال دانشجویی جهت همکاری در امر اقامه نماز

ج- برگزاری نشست های دانشجویی با موضوع نماز

د- انتشار نشریه

ه-برگزاری فعالیتهای فوق برنامه با موضوع نماز ((مسابقه نقاشی ،خوشنویسی ،نمایشگاه و ...))