شنبه, 27 مرداد 1397

روابط عمومي را مديريت ارتباط بين سازمانها و گروههاي اجتماعي مرتبط نام نهاده اند. عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات جهان را به دهكده اي كوچك تبديل نموده است. امروزه جايگاه روابط عمومي جلوه بيشتري يافته زيرا نقش آن برجسته تر شده و ايجاد ارتباط دو سويه ، دقيق و صحيح در كمترين زمان نمود مي يابد.

روابط عمومي انعكاس دهنده موفقيت ها و اخبار دانشگاهي در خيرگزاري آنا ، هفته نامه فرهيختگان ، ايسكانيوز ، خيرنامه منطقه (9) و ساير رسانه ها مي باشد.