شنبه, 10 خرداد 1399

بسيج اساتيد

مسئول : آقاي دكتر محمد حسن حسن زاده

محل دفتر : ساختمان آموزشي شماره 1 - طبقه اول

بسيج دانشجويی

مسئول : آقاي عارف خاکی

محل دفتر : ساختمان آموزشي شماره 1 - طبقه دوم - ضلع شرقي ساختمان

كانون دانشجويی هلال احمر

مسئول : آقاي سجاد مودب

محل دفتر : ساختمان آموزشي شماره 1 - طبقه سوم