شنبه, 10 خرداد 1399

نظارت و رسيدگي به امور رفاهي دانشجويان و تأمين نيازهاي اوليه دانشجويي اعم از اسكان ، تغذيه ، اياب وذهاب، كاردانشجويي و ... برعهده اين حوزه مي باشد.

الف) اداره امور خوابگاهها

ب) اداره امور سلف سرويس

ج) كاردانشجويي

د) سرويس اياب و ذهاب