شنبه, 10 خرداد 1399

بخشنامه ها و فرم هاي مربوط به طرح هاي پژوهشي

 

آيين نامه طرح هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

متمم آيين نامه طرح هاي پژوهشي

روند تصويب طرح هاي پژوهشي


مروري بر عناوين طرح هاي پژوهشي واحد تربت جام

طرح تكنولوژي توليد نوين زعفران و مقايسه آن با روش سنتي

مقايسه اثر دو روش آبياري قطره اي و شياري به همراه مقادير مختلف كود دامي برروي  عملكرد خيار گلخانه اي

مقايسه روشهاي مختلف هرس وتربيت بوته برروي عملكرد خيار گلخانه اي

بررسي مسائل و مشكلات شغلي اعضاي هيئت علمي واحدهاي منطقه 9وارائه راهبردها

تاثير برنامه پيشگيري ازاعتياد در نوجوانان (PPAA) برروي عزت نفس، نگرش،گرايش و آگاهي نوجوانان در سوء استفاده از مواد

اهميت زبان وشيوه نامه ي سخنوري و نويسندگي

ميزان بهره مندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي  منطقه 9 از مطبوعات

همه گيرشناسي اختلالهاي رواني بين دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه9 وتاثير آن بر كارآمدي تحصيلي آنها

بررسي ميزان رضايت دانشجويان دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه9 از عوامل درون دانشگاهي وتاثير آن بر سلامت رواني آنها

ارتباط بين جهت گيري ديني و مقابله ديني با وضعيت سلامت رواني وشادكامي دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه9

بررسي مسائل و مشكلات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام

مقايسه روشهاي هيبريد و رگرسيون چندمتغيره در تحليل منطقه اي سيلاب

همه گير شناختي اختلالات يادگيري  درميان دانش آموزان دخترو پسر مقطع ابتدايي شهرستان مشهد

بررسي نيازهاي فرهنگي –مذهبي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه9 وارائه راهكارهاي عملي درجهت ارتقاي كيفيت عملكردهاي اين نوع فعاليت ها

بررسي و مقايسه ميزان تحول پذيري سازماني درواحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه9 با دانشكده هاي زيرمجموعه وزارت علوم تحقيقات و فناوري

بررسي اثر انواع خاكپوش توام با كود نيترو‍‍ژنه بر عملكردو اجزاء عملكرد سير

عوامل موثر بر ميزان استفاده دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه9 از نشريه هاي دانشجويي وارائه راهكارهاي مناسب آن

بررسي تاثير مقادير مختلف بذر وكود نيتروژنه برعملكردو اجزاء عملكرد گياه داروئي هميشه بهار

بررسي اختلالات روانشناختي ورفتارهاي انحرافي نوجوانان شهرستان تربت جام و رابطه آن باويژگي هاي خانوادگي

تدوين برنامه استراتژيك واحد تربت جام

اعتبار سنجي وتجزيه وتحليل كارائي روش تهيه هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومرفولوژي  در حوزه هاي آبخيز نيمه خشك جهت براورد دبي لحظه اي  رودخانه ها

بررسي رابطه بين سبك تصميم گيري مديران دانشگاههاي  آزاداسلامي منطقه 9 وعملكرد سازماني

بررسي و مقابسه اثر بخشي مداخله شناختي-رفتاري گروهي و آرامسازي عضلاني بر افسردگي، اضطراب ،ادراك از بيماري و كيفيت زندگي بيماران كرونري قلبي

تحليل عددي اثر هندسي كانال هاي سوخت وهوا بر عملكرد يك پيل سوختي غشايي پليمري

بررسي بعضي از خصوصيات كمي و كيفي زيره سبز وپياز تحت شرايط كشت مخلوط

بررسي اثر تمرين سرعتي و مكمل سازي ويتامين EوCبر پراكسيداسيون چربيها ودفاع ضداكسايش استراحتي بدن

بررسي اثر بخشي گروه درماني و درمان انفرادي شناختي هيجاني-ديني(RCET)در كاهش مشكلات روانشناختي بيماران سرطاني

مقايسه هيدروگراف واحدلحظه اي ژئومرفولوژي با هيدروگراف واحد مشاهده اي جهت ارائه مدل منطقه اي برآورد دبي لحظه اي درمناطق نيمه خشك(مطالعه موردي:استان خراسان رضوي)

بررسي تاثير طراحي ساخت و اجراي برنامه درماني مبتني بر راهبردهاي خودكنترلي بر بهبود عملكردكنش هاي اجرايي(بازداري، برنامه ريزي،سازماندهي،حافظه فعال)و مشكلات خواندن دانش آموزان نارسا خوان

عوامل موثر برافزايش توليدات علمي اعضاي هيأت علمي واحدهاي منطقه 9

بررسي ميزان اطلاعات تخصصي استادان در زمينه طرح وتهيه سوالات امتحاني ومهارت هاي ارزشيابي دانشجويان

بررسي تجربي اثر پارامترهاي موثر بر عملكرد پيل سوختي با كانال مثلثي و بد ست آوردن رابطه هاي جديد براي منحني پلاريزاسيون

بررسي عملكرد كمي وكيفي بيست ساله رشته علوم ارتباطات واحد تربت جام

دوام و پايابي بتن در شرايط محيطي خورنده

بررسي عوامل موثر به سودمندي جريانهاي نقدي واثر آن بر عملكرد شركت هاي بورس اوراق بهادر

اثر انواع مختلف مالكيت بر ميزان افشاي داوطلبانه اطلاعات در گزارشهاي مالي

ارتباط بين متغيير هاي مالي و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی فرسودگی شغلی حسابرسان و بررسی عوامل موثر بر آن

روابط باند مدت قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس ایران

حل دستگاه معادلات خطی فازی بوسیله روشهای زیرفضای کریلف

بررسی تاثیر پرداخت نقدي یارانه‌ها بر رفتار مصرف خانوارهای روستایی شهرستان تربت جام

اثر بخشي والديني بار كلي و آموزش حافظه كاري بر افزايش رضايتمندي زناشويي و كاهش تنيدگي والديني كودكان مبتلا به ADHD

نقش عوامل اقتصادی بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اثر بخشي مهارت هاي خود كنترلي و مهارت هاي زندگي به منظور پيشگيري از مصرف مواد مخدر در ميان دانش آموزان و دانشجويان شهر تربت جام